วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วัฒนธรรมสถาบัน

        มีทักษะในการทำงานเป็นทีม  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  มีความพอเพียง

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ  มีความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการระดับชาติและมีภาวะผู้นำทักษะด้านชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่21

2. ผู้เรียนมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนาเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์

      โรงเรียนชาติตระการวิทยาเป็นสถานศึกษาคุณภาพตามมาตรฐานสากลมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยม

ร่วมคิด ร่วมทำ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสุข

ความสามารถพิเศษ

 

    1. ระบบการเรียนการสอนห้องเรียน HI-techในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

    2. การสร้างเครือข่ายทั้งในระดับองค์กรและกลุ่มสาระวิชา

    3. การสร้างระบบเครือข่าย ICT ในโรงเรียน

    4. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

    5.  การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน