กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมจิตร สงพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฐิราภรณ์ สุวรรณคีรี
ครู คศ.3

นางวนิดา เมฆแสงสี
ครู คศ.3

นางสาวพรพิชชา พริบไหว
ครู คศ.1

นางสาวชัฏฎ์ชามาศ สุขรัง
ครูผู้ช่วย

นางชาริณี พงษกัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจเนตร โทจำปา
พนักงานราชการ