กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพรพิชชา พริบไหว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวนิดา เมฆแสงสี
ครู คศ.3

นางชาริณี พงษกัด
ครู คศ.1

นางสาวชัฏฎ์ชามาศ สุขรัง
ครู คศ.1

นางสาวเจเนตร โทจำปา
พนักงานราชการ