กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฐิราภรณ์ สุวรรณคีรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวนิดา เมฆแสงสี
ครู คศ.3

นางสาวสมจิตร สงพันธุ์
ครู คศ.3

นางจิตรวรรณ อู่นาท
ครู คศ.3

นางสาวพรพิชชา พริบไหว
ครู คศ.1

นางสาวเจเนตร โทจำปา
พนักงานราชการ