กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเจริญรัตน์ วงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสงกรานต์ พันธุ์ไทยศิริ
ครู คศ.2

นางอรทัย รอดปันนา
ครู คศ.2

นางสมคิด เปียมี
ครู คศ.2

นางสาวไพรินทร์ อ่อนศรี
ครู คศ.2

นางสุรางค์รัตน์ ธนะวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีธวารี เพ็ชรรัตน์
ครูผู้ช่วย