กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปวีณ์ธิดา ทองจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเรณู ฤทธิ์รอด
ครู คศ.3

นางแปลงใจ อินต๊ะเสน
ครู คศ.3

นางอภัยวงษ์ แสงปัญญา
ครู คศ.2

นายไพโรจน์ ขุมขำ
ครู คศ.2

นางปาริจฉัตต์ นนทะโคตร
ครู คศ.2

นางสาวอนุสสรา อินเนียม
ครู คศ.2

นางสาวนงค์นุช เจดีย์แปง
ครู คศ.2

นายอมรินทร์ พุทธา
ครู คศ.2

นายธวัช วงศ์ใหญ่
ครู คศ.2

นางสาวชลิดา เงื่อนจันทอง
ครู คศ.2

นางสาวรัชนี ศรีพระจันทร์
พนักงานราชการ