กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปวีณ์ธิดา ทองจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเรณู ฤทธิ์รอด
ครู คศ.3

นางแปลงใจ อินต๊ะเสน
ครู คศ.3

นางอภัยวงษ์ แสงปัญญา
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ ขุมขำ
ครู คศ.2

นางปาริจฉัตต์ นนทะโคตร
ครู คศ.2

นางสาวอนุสสรา อินเนียม
ครู คศ.2

นางสาวนงค์นุช เจดีย์แปง
ครู คศ.2

นายอมรินทร์ พุทธา
ครู คศ.2

นายปิยวัฒน์ แสงคำ
ครู คศ.3

นางสาวชลิดา เงื่อนจันทอง
ครู คศ.2

นางสาวรัชนี ศรีพระจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวภัศยา แสนกันณลา
ครูขั้นวิกฤต

นางช่อทิพย์ เสพสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาววราศิณี สวนสอน
ครู คศ.1

นางสาวอนรรฆวี บุญสนอง
ครู คศ.1

นางสาวรดาณัฐ อุ่นทอง
ครูอัตราจ้าง