กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดวงเดือน พิมพา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกีรติ กันตง
ครู คศ.3

นายปารมีน ทองอิสสระ
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.บรรจง อินทุภูติ
ครู คศ.2

นายอัฐศิษฎ์ จันทรปุบผา
ครู คศ.2

นายกีรติ พอจิต
ครู คศ.1

นางสาววิลาวัลย์ ปีปวน
ครูผู้ช่วย