กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปกรณ์ คูณสมบัติ
ครูผู้ทรงคุณค่าฯ

นางดวงเดือน สาระพันธ์
ครูผู้ช่วย