กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปกรณ์ คูณสมบัติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนรีรีตน์ ตาขัน
ครู คศ.1

นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน
ครู คศ.1

นางสาวภัศยา แสนกันณลา
ครูอัตราจ้าง