กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจิราวรรณ วงศ์นวล
ครู คศ.1

นางสาวนิธินา อยู่แก้ว
ครูผู้ช่วย

นายสกลวัชร์ เล็กสิม
ครูอัตราจ้าง