กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุวัตน์ อ่อนคำภา
ครู คศ.1

นางธิดาวรรณ อยู่ดี
ครูผู้ช่วย