กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายถนอม ทาสีดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิดุลย์ พิมพา
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ท.นราศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ครู คศ.2

นายภัทรพงศ์ วันต๊ะ
ครู คศ.2

นางสาววราศิณี สวนสอน
ครู คศ.1

นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์
ครู คศ.2

นายอานนท์ บุญสิงห์
ครูผู้ช่วย

นางจิราพร วงศ์หล้า
พนักงานราชการ

นางสาวรดาณัฐ อุ่นทอง
ครูอัตราจ้าง