กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุทธินี ทาสีดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวคนึง แสงกองแก้ว
ครู คศ.2

นายอริยะ เอมสมบุญ
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรณี เกตุอยู่
ครู คศ.2

นางสาวสุธาสินี สอทา
ครู คศ.1

นางสาวลักขณา แย้มจิตร
ครูผู้ช่วย

นายศราวุธ พร้าโต
ครูอัตราจ้าง