ถาม-ตอบ (Q&A)
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาติตระการวิทยา
โพสโดย
พิมพ์นารา
pimnara@hotmail.com

ชื่อเรื่อง

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนชาติตระการวิทยา

ผู้ศึกษาค้นคว้า

นางพิมพ์นารา  นุปิง    

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2556

คำสำคัญ

เศรษฐกิจพอเพียง, การประเมินโครงการ, บริหารจัดการ

 

บทคัดย่อ

 

             การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชาติตระการวิทยา  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การประเมินตามรูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam) กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 50  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นบุคคลภายนอกโรงเรียน  จำนวน  15 คน  และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนชาติตระการวิทยา อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  39 ปีการศึกษา 2556  จำนวน 938 คน  ตามลำดับ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามจำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามประเมินบริบท  จำนวน 11 ข้อ  ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประเมินปัจจัยนำเข้า จำนวน 36 ข้อ ฉบับที่ 3  แบบสอบถามประเมินกระบวนการ จำนวน 46 ข้อ ฉบับที่ 4 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ จำนวน 20 ข้อ ฉบับที่ 5 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสำหรับนักเรียนเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 4 ตอนที่ 2 แบบสอบถามสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการ จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 5 ตอนที่ 2 แบบสอบถามสำหรับนักเรียนเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)

 

ผลการประเมินโครงการ  ปรากฏดังนี้

  1.  ก่อนดำเนินงานตามโครงการ (ปีการศึกษา 2555) พบว่า โรงเรียนชาติตระการวิทยาเป็นสถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”  สถานศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร  และงบประมาณ สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้  อีกทั้งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ โดยความร่วมมือของผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

           2.  การประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation : C) โดยรวมอยู่ในระดับความสอดคล้องมาก (μ =  4.43)  (σ= 0.66)

           3.  การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation : I) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (μ =  4.40)  (σ= 0.64)

           4.  การประเมินกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation : P) โดยรวมมีค่าเฉลี่ย  อยู่ในระดับมาก   (μ =  4.42)  (σ= 0.63)

           5.  การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation : P)

                5.1 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับความสำเร็จในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(μ =  4.40)  (σ= 0.64)

                5.2 ตามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความสำเร็จในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (μ =  4.48)  (σ= 0.53)

           6. การประเมินความพึงพอใจของโครงการ (Product Evaluation : P)

                6.1 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (μ =  4.43)  (σ= 0.65)    

                6.2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โครงการนี้สามารถทำให้ผู้อื่นที่อยู่รอบ ๆ ตัวสนใจ มาก(μ =  4.47)  (σ= 0.56)

           7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนชาติตระการวิทยาเฉลี่ยทั้งปีการศึกษา 2556       เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2555 พบว่าเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.64

 ผลจากการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดทั้งปีการศึกษา 2556              ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง  ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการ การจัดกิจกรรมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ทำให้ตัดสินใจได้ว่าควรจะมีการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาติตระการวิทยาต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต่อไป

 

 
โดย : นางพิมพ์นารา นุปิง
โพสโดย : พิมพ์นารา
IP : 61.7.129.177
โพสเมื่อวันที่ : 21 ธ.ค. 2557,19:03 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :